Stadgar

Stadgar

Stadgar
Sammanträdesdatum 2021-07-29

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150)
om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser
om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 Firma
Föreningens firma är
Djupviks samfällighetsförening, Org nr 717904-2457.

§ 2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar Vägar och grönområden inom samfällighetens område, g:a 7.
Föreningen förvaltar de vägar och grönområden, som såväl
beskrivs i länsstyrelsens i Kalmar län beslut den 28 november 1974 som de ytterligare områden vilka kan komma att tillföras vägföreningen i framtiden.

§ 3 Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.
Beslut efter förrättning av länsstyrelsen i Kalmar län
1978-03-21.

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under §2.

§ 5 Styrelse – Säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Borgholms kommun.
Styrelsen skall bestå av tre eller fem ledamöter och minst en högst tre suppleanter. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman, skall två ledamöter väljas på ett år och övriga ledamöter på två år.

§ 6 Styrelse – Val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleanter två år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 Styrelse – Kallelse till sammanträde, föredragningslista.
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträde.
Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta
till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe.
Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8 Styrelse – Beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter
är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna
är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet.
Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut
samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse – förvaltning.
Styrelsen skall
1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter samt verkställa det som föreningsstämman beslutat.

§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden Januari – December.

§ 12 Underhålls- och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 5.000 kronor.

§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under Juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.
Ifråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning
under samma tid.

§ 14 Kallelse till stämma och extrastämma
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom
annonsering på föreningens hemsida samt genom annons i en ortstidning.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast två veckor före stämman.
I kallelse skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser eller meddelande på föreningens hemsida.
Stämman kan vid behov genomföras digitalt om styrelsen så bestämmer.

§ 15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som kall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans
med förvaltningsberättelsen.

§ 16 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
3 Beslut att stämman har utlysts i behörig ordning
4 Upprättande och godkännande av röstlängd
5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6 Godkännande av dagordning
7 Styrelsens och revisorernas berättelse
8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
10 Ersättning till styrelsen och revisorerna
11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12 Val av styrelse och styrelseordförande samt suppleanter
13 Val av revisorer samt suppleanter
14 Val av valberedning
15 övriga frågor samt informations- och frågestund
16 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Vid extra stämma skall
behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.
§ 17 Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
I fråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.
Omröstning kan också ske digitalt, för det fall medlem medverkar digitalt och om styrelsen så har bestämt innan stämman.

§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. Detta görs på föreningens hemsida.

§ 20 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningsstämman på sätt, som framgår av 52 § lagen om
förvaltning av samfälligheter (1973:1150)

§ 21 Föreningens upplösning
För det fall årsmötet beslutar om upplösning av föreningen, gäller §§ 61-65 i Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan